Tagszervezetek

Apáthy István Egyesület (www.apathy.ro)

Az Apáthy István Egyesület a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo­mányegyetem magyar biológia és ökológia szakán oktató tanárok­nak, illetve a szakokkal kapcsolatban álló kutatóknak a szervezete. Fő célja a kolozsvári magyar nyelvű biológiai felsőoktatás támoga­tása az oktatás és a kutatás területén egyaránt.

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság (www.cholnoky.ro)

A Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság alapvetően a BBTE Föld­rajz Karának magyar oktatóit tömöríti. Legfontosabb célkitűzése a magyar nyelvű geográfus és turizmus-képzés feltételeinek biztosí­tása illetve javítása, az erdélyi magyar geográfia fejlesztése. Eddigi elnyert pályázatai mind ezeknek a célkitűzéseknek voltak aláren­delve, elsősorban infrastrukturális fejlesztést, illetve terepkutatási eszközök beszerzését valósította meg.

EmpirX (www.empirx.ro)

Az EmpirX egyesület 2010-ben létrejött nonprofit egyesület, melynek elsődleges célja a természettudományok népszerűsítése a gyermekek körében. Célunk egy olyan interaktív játszóház meg­teremtése, ahol a gyermekek és más játékoskedvű, kíváncsisággal megáldott emberek hasznos időtöltést, intelligens aktivitást találja­nak, a természettudományokkal kapcsolatosan informálódhassa­nak, egyes jelenségeket egyénileg tapasztalhassanak meg, mindezt empirikusan, érdekesen, szórakoztatóan és interaktívan.

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány (www.ega.ro)

Entz Gézáról, a kolozsvári egyetem néhai művészettörténet professzoráról elnevezett Művelődéstörténeti Alapítvány 1999. évi létrejöttét annak az igénynek köszönheti, hogy a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen belül nem láttuk megoldha­tónak a magyar anyanyelvű történelem ill. művészettörténet szakos hallgatók hatékony képzésének a feltételeit megfelelő korszerű infrastruktúra, a szemináriumi munkát és a gyakorlati felkészítést biztosító kézikönyvtár, fotótéka hiányában.

Alapítványunk alapvető célkitűzései a történeti, művészettör­téneti, településtörténeti tudományos és tudománynépszerűsítő tevékenységek támogatása, a műemléki és muzeális értékek kuta­tása és megóvása, valamint a történelemoktatás segítése.

Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és az Informatikáért (www.cs.ubbcluj.ro/~bittologatok)

A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és az Informatiká­ért a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informati­ka Kara magyar vonalának háttérintézménye. Megalakulásától kezdve a fő célja a magyar nyel­vű oktatás fejlesztése, a kutatói munka megszervezése és az ezeket elősegítő körülmények biztosítása.

Julesz Társaság (konzultatív tagság)

A Julesz Társaság 2005 februárjában bejegyzett közhasznú nonprofit szervezet, amely a kolozsvári Képzőművészeti Egyetem grafika tanszékének háttérintézményeként működik. A vizuális nevelés mai intézményes kereteihez egy képlékenyebb, az intézet kereteit bővítő teret szeretne hozzáadni. Elsősorban a műhelymunka erősítését célozza, amelyben organikusan együtt kezeli a gyakorlat és elmélet jelenlegi megosz­tottságát.

Kriza János Néprajzi Társaság (www.kjnt.ro)

A Kriza János Néprajzi Társaság 1990. március 18-án alakult Kolozsváron, tagjai Kolozsváron és Erdély vidéki városaiban, te­lepülésein élő szakkutatók, tanárok, néprajz szakot végzett fiatal értelmiségiek, akik néprajzi, honismereti és múzeumi kutatómun­kát végeznek.

A KJNT fontos feladatának tekinti a romániai magyar népi kul­túra szakszerű kutatását.

Társaságunk tömöríti a romániai magyar néprajztudósokat, intézményi hátteret biztosít a kutatómunkához, ellátja a románi­ai magyar néprajzkutatók érdekvédelmének feladatát.

Láthatatlan Kollégium Egyesület (http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/lathatatlan-kollegium)

A Láthatatlan Kollégium irodalomtudományi szakkollégium, mely 1993-ban a Collegium Transsylvanicum Alapítvány keretén belül jött létre a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Böl­csészettudományi Karán működő Magyar Irodalomtudományi Tanszék háttérintézményeként. Mint ilyen a BBTE Magyar Iroda­lomtudományi Tanszékének infrastruktúrájába tagozódik. 2000 óta a Láthatatlan Kollégium önálló jogi személy.

Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány (www.maxweber.ro)

A Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998 óta a Babeş–Bolyai Tudományegyetem társadalomtudományi szakjai, elsősor­ban a Szociológia és Szociális Munkásképző Kar Magyar Tagoza­tának háttérintézményeként működik. Fő célja a tehetséggondozás, az egyetemi képzés konst­ruktív kiegészítése a tehetséges egyetemi, magiszteri hallgatók és doktorandusok számára.

Medea Egyesület

A Medea Egyesület a Politika-, Közigazgatás- és Kommuniká­ciótudományi Karon működő Újságírás szak magyar tagozatának háttérintézménye. Az egyesület 2005-ben alakult az oktatási és ku­tatási tevékenység elősegítésére. Az egyesület céljai: a médiakutatás támogatása; pénzügyi, szervezeti és műszaki támogatás nyújtása az írott sajtó, rádió, televízió, kommunikáció területén dolgo­zó diákok, kutatók, szakemberek részére; szemináriumok, konferenciák, tanulmányutak és nyári tá­borok szervezése; könyvek, folyóiratok, tájékoztató anyagok kiadása az okta­tási tevékenység elősegítése és a kutatások népszerűsítése céljából.

Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Társaság

Szakmai egyesületünk 2002 februárjában alakult meg a BBTE – akkor még – Politika- és Közigazgatástudományi Kara Politikatudományi Tanszéke magyar tagozatának háttérintézményeként. Célja a politikatudo­mányoknak mint szakterületnek a szervezeti megjelenítése, a poli­tikatudományokban jártas szakemberek képzésének az elősegítése, szakkutatási programok támogatása, a társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek képzését végző intézmények kommuni­kációjának a javítása, és természetesen a politikai és közigazgatási életben felmerülő problémák jobb megismerésének és megértésé­nek valamint megoldásának az elősegítése.

Pósta Béla Egyesület (www.postabela.ro)

A Pósta Béla Egyesület a romániai magyar régészközösség rep­rezentatív szakmai testülete. Alapvető célkitűzései között jelölte meg az anyanyelven művelt tudományosság kiszélesítését, a mű­emléki és muzeális értékek megóvását, valamint a felsőfokú régé­szet-oktatás segítését. A PBE egyetemi háttérintézményként folytatott tevékenysége a régészet-oktatás feltételeinek és színvonalának javítására összpontosít.

Pro Philosophia Alapítvány (www.prophilosophia.ro)

A kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány megalapításával egy olyan önálló szakmai szervezet megteremtése volt a cél, amely szervezi és működteti az Erdélyben magyar nyelven folytatott filozófiai szaktevékenységeket. Ugyanakkor a Babeş–Bolyai Tu­dományegyetem Filozófia Szakán folyó magyar nyelvű képzés háttérintézményeként a kezdetektől fogva felvállalta a felsőfokú filozófiai oktatás tartalmi és infrastrukturális fejlesztését.

Pro Oeconomica Egyesület

A Pro Oeconomica Egyesületet, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tu­dományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatának háttérszervezetét 2006 áprilisában hozta létre az itt tanító magyar tanárok közössége a következő célokkal: a magyar nyelvű állami közgazdasági képzés fejlesztése és népszerűsítése; szakkönyvek, szakjegyzetek szerkesztése és közlése; a közgazdaságtudományi kutatási tevékenység támogatá­sa; tudományos és szakmai találkozók, konferenciák szerve­zése; a hallgatók szakmai tevékenységének támogatása; olyan – magán vagy állami – szervezetekkel való kapcsolat megteremtése, amely hozzájárulhat a szervezet céljainak megvalósításához.

Terra Nova Képzési és Kommunikációs Központ (www.bbte-kommunikacio.ro)

A Terra Nova Egyesület elődszervezete 2003-ban alakult meg, mint gyakorló elméleti szakemberek pluridiszciplináris háttérszer­vezete, melynek célja a romániai fejlesztési programok és felsőfokú oktatás tevékenységeinek segítése. Célja a felsőoktatás színvonalának emelése, ennek érdekében szervezeti hátteret nyújt a tagozaton fo­lyó kutatásoknak, oktatási programoknak (akkreditált képzések, áthallgatások, kutatási ösztöndíjak), szakmai rendezvényeknek (Kommunikációs Napok, diáktáborok, nyílt estek, médiaeligazí­tók), publikációknak (könyvek, egyetemi jegyzetek, tájékoztató jel­legű kiadványok) és működési feltételeknek (saját iroda, kommu­nikációs honlap), de részt vesz más fórumok és ernyőszervezetek munkájában is.

Leave a Reply