Mi a KMEI

A KMEI-ről röviden

A KMEI-ről röviden A kolozsvári állami magyar nyelvű felsőoktatás, jelesen a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának egyes szakjai mellett működő háttérintézmények szövetségeként 2004. január 20-án megalakult a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI). A szövetség más szakterületek háttérintézményeinek megalakulása esetében számít azok társulására, amennyiben egyetértenek a kitűzött célokkal. A Szövetség a következő stratégiai célok megvalósítása érdekében alakult:

 • A kolozsvári állami egyetemek magyar diákjai, magiszteri, doktori hallgatói és tanszemélyzete szakmai előmeneteléhez, tudományos kutatásaihoz szükséges feltételek javítása.
 • A kolozsvári állami egyetemek magyar háttérintézményei számára az együttműködési és jogi keret megteremtése, ezek érdekképviseletének, érdekérvényesítésének ellátása.
 • Az erdélyi magyar felsőoktatás infrastrukturális támogatása, fejlesztése, tanári lakások, diákkollégium létesítése.
 • A tudományos kommunikáció intézményesítése különböző szakok és háttérintézmények között.

Ezen célok érdekében, hogy a romániai magyar értelmiségi elit hosszú távon megmaradjon Erdélyben, és ezen belül Kolozsváron, a KMEI magyarországi és európai támogatások megszerzését tűzte ki célul, amelyeket a BBTE-n folyó magyar nyelvű oktatás színvonalának emelésére, önállóságának megerősítésére és az oktatási szolgáltatások bővítésére fordít. A KMEI Tudományos Tanácsa döntésének értelmében nyilvános pályázati kiírással osztja el a különböző támogatásokat. A legjelentősebb támogatásokat az alábbi programokra fordítjuk:

 • Tehetséggondozó szakkollégiumi programok működtetése, támogatása
 • Szakkollégiumi Központ épületének felépítése
 • Magyar nyelvű vendégtanár-programok támogatása
 • Magyar nyelvű egyetemi jegyzetek elkészítésének és kiadásának támogatása
 • Tudományos kutatómunka: kutatóhálózat működtetése, interdiszciplináris munkacsoportok fenntartása
 • A BBTE magyar nyelvű felsőoktatási programjainak támogatása

Tagszervezetek

Az Apáthy István Egyesület a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo­mányegyetem magyar biológia és ökológia szakán oktató tanárok­nak, illetve a szakokkal kapcsolatban álló kutatóknak a szervezete. Fő célja a kolozsvári magyar nyelvű biológiai felsőoktatás támoga­tása az oktatás és a kutatás területén egyaránt.

A Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság alapvetően a BBTE Föld­rajz Karának magyar oktatóit tömöríti. Legfontosabb célkitűzése a magyar nyelvű geográfus és turizmus-képzés feltételeinek biztosí­tása illetve javítása, az erdélyi magyar geográfia fejlesztése. Eddigi elnyert pályázatai mind ezeknek a célkitűzéseknek voltak aláren­delve, elsősorban infrastrukturális fejlesztést, illetve terepkutatási eszközök beszerzését valósította meg.

Az EmpirX Egyesület 2010-ben létrejött nonprofit egyesület, melynek elsődleges célja a természettudományok népszerűsítése a gyermekek körében. Célunk egy olyan interaktív játszóház meg­teremtése, ahol a gyermekek és más játékoskedvű, kíváncsisággal megáldott emberek hasznos időtöltést, intelligens aktivitást találja­nak, a természettudományokkal kapcsolatosan informálódhassa­nak, egyes jelenségeket egyénileg tapasztalhassanak meg, mindezt empirikusan, érdekesen, szórakoztatóan és interaktívan.

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány Entz Gézáról, a kolozsvári egyetem néhai művészettörténet professzoráról elnevezett Művelődéstörténeti Alapítvány 1999. évi létrejöttét annak az igénynek köszönheti, hogy a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen belül nem láttuk megoldha­tónak a magyar anyanyelvű történelem ill. művészettörténet szakos hallgatók hatékony képzésének a feltételeit megfelelő korszerű infrastruktúra, a szemináriumi munkát és a gyakorlati felkészítést biztosító kézikönyvtár, fotótéka hiányában. Alapítványunk alapvető célkitűzései a történeti, művészettör­téneti, településtörténeti tudományos és tudománynépszerűsítő tevékenységek támogatása, a műemléki és muzeális értékek kuta­tása és megóvása, valamint a történelemoktatás segítése.

A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és az Informatiká­ért a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informati­ka Kara magyar vonalának háttérintézménye. Megalakulásától kezdve a fő célja a magyar nyel­vű oktatás fejlesztése, a kutatói munka megszervezése és az ezeket elősegítő körülmények biztosítása.

A Kriza János Néprajzi Társaság 1990. március 18-án alakult Kolozsváron, tagjai Kolozsváron és Erdély vidéki városaiban, te­lepülésein élő szakkutatók, tanárok, néprajz szakot végzett fiatal értelmiségiek, akik néprajzi, honismereti és múzeumi kutatómun­kát végeznek. A KJNT fontos feladatának tekinti a romániai magyar népi kul­túra szakszerű kutatását. Társaságunk tömöríti a romániai magyar néprajztudósokat, intézményi hátteret biztosít a kutatómunkához, ellátja a románi­ai magyar néprajzkutatók érdekvédelmének feladatát.

A Láthatatlan Kollégium irodalomtudományi szakkollégium, mely 1993-ban a Collegium Transsylvanicum Alapítvány keretén belül jött létre a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Böl­csészettudományi Karán működő Magyar Irodalomtudományi Tanszék háttérintézményeként. Mint ilyen a BBTE Magyar Iroda­lomtudományi Tanszékének infrastruktúrájába tagozódik. 2000 óta a Láthatatlan Kollégium önálló jogi személy.

A Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998 óta a Babeş–Bolyai Tudományegyetem társadalomtudományi szakjai, elsősor­ban a Szociológia és Szociális Munkásképző Kar Magyar Tagoza­tának háttérintézményeként működik. Fő célja a tehetséggondozás, az egyetemi képzés konst­ruktív kiegészítése a tehetséges egyetemi, magiszteri hallgatók és doktorandusok számára.

A Medea Egyesület a Politika-, Közigazgatás- és Kommuniká­ciótudományi Karon működő Újságírás szak magyar tagozatának háttérintézménye. Az egyesület 2005-ben alakult az oktatási és ku­tatási tevékenység elősegítésére. Az egyesület céljai: a médiakutatás támogatása; pénzügyi, szervezeti és műszaki támogatás nyújtása az írott sajtó, rádió, televízió, kommunikáció területén dolgo­zó diákok, kutatók, szakemberek részére; szemináriumok, konferenciák, tanulmányutak és nyári tá­borok szervezése; könyvek, folyóiratok, tájékoztató anyagok kiadása az okta­tási tevékenység elősegítése és a kutatások népszerűsítése céljából.

Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Társaság Szakmai egyesületünk 2002 februárjában alakult meg a BBTE – akkor még – Politika- és Közigazgatástudományi Kara Politikatudományi Tanszéke magyar tagozatának háttérintézményeként. Célja a politikatudo­mányoknak mint szakterületnek a szervezeti megjelenítése, a poli­tikatudományokban jártas szakemberek képzésének az elősegítése, szakkutatási programok támogatása, a társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek képzését végző intézmények kommuni­kációjának a javítása, és természetesen a politikai és közigazgatási életben felmerülő problémák jobb megismerésének és megértésé­nek valamint megoldásának az elősegítése.

A Pósta Béla Egyesület a romániai magyar régészközösség rep­rezentatív szakmai testülete. Alapvető célkitűzései között jelölte meg az anyanyelven művelt tudományosság kiszélesítését, a mű­emléki és muzeális értékek megóvását, valamint a felsőfokú régé­szet-oktatás segítését. A PBE egyetemi háttérintézményként folytatott tevékenysége a régészet-oktatás feltételeinek és színvonalának javítására összpontosít.

A kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány megalapításával egy olyan önálló szakmai szervezet megteremtése volt a cél, amely szervezi és működteti az Erdélyben magyar nyelven folytatott filozófiai szaktevékenységeket. Ugyanakkor a Babeş–Bolyai Tu­dományegyetem Filozófia Szakán folyó magyar nyelvű képzés háttérintézményeként a kezdetektől fogva felvállalta a felsőfokú filozófiai oktatás tartalmi és infrastrukturális fejlesztését.

A Pro Oeconomica Egyesületet, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tu­dományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatának háttérszervezetét 2006 áprilisában hozta létre az itt tanító magyar tanárok közössége a következő célokkal: a magyar nyelvű állami közgazdasági képzés fejlesztése és népszerűsítése; szakkönyvek, szakjegyzetek szerkesztése és közlése; a közgazdaságtudományi kutatási tevékenység támogatá­sa; tudományos és szakmai találkozók, konferenciák szerve­zése; a hallgatók szakmai tevékenységének támogatása; olyan – magán vagy állami – szervezetekkel való kapcsolat megteremtése, amely hozzájárulhat a szervezet céljainak megvalósításához.

Vezető testületek

A KMEI igazgatótanácsa 

Az Igazgatótanács feladata a szövetség operatív vezetésének ellátása és a Közgyűlés, valamint a Tudományos Tanács határozatainak gyakorlatba ültetése, operatív döntések meghozatala. Az IT legalább havonta egyszer ülésezik.

Igazgató: dr. Szabó Á. Töhötöm, a KMEI hivatalos képviselője

Aligazgató: dr. Csató Lehel

Tagok: Balázs Imre József, Győrffy Gábor, Járai-Szabó Ferenc, Kádár Magor, Kerekes Kinga, Kovács Zsolt, Ruprecht Eszter, Molnár-Kovács Zsolt, Szabó Tamás, Ilyés Szilárd, Török Ibolya, Veres Valér Az igazgatótanácsba mindegyik tagszervezet egy képviselőt javasol, jelölésüket testületileg a Közgyűlés fogadja el.

 

A Tudományos Tanács tagjai 

Elnök: dr. Vincze Hanna Orsolya

Alelnökök: dr. Benedek József és dr. Néda Zoltán

A Tanácsban minden olyan kar képviselője ott van, ahol magyar nyelven is oktatnak. A karok magyar oktatóinak javaslatára a Közgyűlés a következő tagokat választotta:

 1. Berszán István, egyetemi docens, BBTE Bölcsészettudományi Kar
 2. Czire Szabolcs, egyetemi adjunktus, Protestáns Teológiai Intézet
 3. Darvay Zsolt, egyetemi adjunktus, BBTE Matematika és Informatika Kar
 4. Fodorpataki László, egyetemi docens, BBTE Biológia és Geológia Kar
 5. Gál Emese, tanársegéd, BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar
 6. Kovács Gyöngyvér, egyetemi adjunktus, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
 7. Holló László, egyetemi docens, BBTE Római Katolikus Teológiai Kar
 8. Kádár Edit, egyetemi adjunktus, BBTE Bölcsészettudományi Kar
 9. Kiss Dénes, egyetemi adjunktus, BBTE, Szociológia és Szociális Munka Kar
 10. László Bodrogi Éva, egyetemi adjunktus, BBTE Szociológia és Szociális Munka Kar
 11. Máthé András Árpád, egyetemi adjunktus, BBTE Földrajz Kar
 12. Molnár Judit, egyetemi adjunktus, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
 13. Nagy Csaba, egyetemi adjunktus, BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar
 14. Pap Péter László, egyetemi adjunktus, BBTE Biológia és Geológia Kar
 15. Péntek Imre, egyetemi adjunktus, BBTE Pszichológia és Neveléstudományi Kar
 16. Péter Éva, egyetemi docens, BBTE Református Tanárképző Kar
 17. Püsök Sarolta, egyetemi docens, BBTE Református Tanárképző Kar
 18. Fodor János, egyetemi docens, BBTE Történelem és Filozófia Kar
 19. Sata Kinga, egyetemi docens, BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
 20. Szálassy Noémi, egyetemi adjunktus, BBTE Pszichológia és Neveléstudományi Kar
 21. Demeter Attila, egyetemi adjunktus, BBTE Történelem és Filozófia Kar
 22. Szikszai Mária, egyetemi adjunktus, BBTE Bölcsészettudományi Kar
 23. Soós Anna, egyetemi docens, BBTE Matematika és Informatika Kar
 24. Szilágyi-Palkó Csaba, egyetemi docens, BBTE Színház és Film Kar

  Partnerek

 • Babeș–Bolyai Tudományegyetem
 • Kolozsvári Magyar Diákszövetség
 • Romániai Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége
 • Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
 • Temesvári Magyar Diákszövetség
 • Erdélyi Múzeum Egyesület
 • Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület
 • Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
 • Országos Magyar Diákszövetség

  Támogatóink

 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetpolitikai Államtitkárság
 • Magyar Tudományos Akadémia
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 • Nemzeti Tehetségprogram
 • Communitas Alapítvány
 • RMDSZ Főtitkárság
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 • Emberi Erőforrásuk Minisztériuma
 • Országos Felsőoktatási Intézet
 • Kolozsvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Helyi Tanácsa