Regionális Kutatások Munkacsoport

Románia jövõbeli fejlõdésében a piacgazdaság kiépítése, valamint a demokratikus államberendezkedés miatt a regionális folyamatok új irányaival, a gazdaság területi szerkezetének átalakulásával kell számolni. A gazdaság reálfolyamatainak alakulásában – az évtizedekkel ezelõtti nyugat-európai változások mintájára – a regionális tényezõk hatása erõteljessé válik. A piacgazdaság differenciáló erejének befolyásolása újfajta munkamegosztást igényel a területi folyamatok szereplõi (egyén, vállalat, önkormányzat, érdekképviselet, politikai erõk, államigazgatás) között. A regionális fejlesztési politika piackonform eszközök pénzügyi, tervezési és szervezési formák (az állami és a magánszektor együttmûködésének alakítása stb.) alkalmazását teszi szükségessé. A regionális politika szerves részévé válik a természetes és a mûvi környezet elemeinek rendszerszemléletû értékelése.

Románia európai uniós tagsága következtében a területfejlesztés új erõforrásokhoz jut, a térszerkezet fejlõdését meghatározó tényezõk az egységes európai gazdasági és szociális térség jellemzõibõl eredeztethetõk. Románia európai versenyképességét nem kis mértékben befolyásolja majd, hogy az európai regionális fejlõdési tényezõket milyen alaposan ismerjük, képesek-e a döntéshozók Európa-konform fejlesztési stratégiákat kidolgozni, illetve megvalósítani. Szükségképpen megnõ az európai térfolyamatok és a hazai adaptációs lehetõségek tudományos feltárása iránti igény.

A nemzetközi gazdaság globalizálódásának regionális hatásait érvényesíteni, a lokális erõforrásokat optimálisan hasznosítani képes új típusú területfejlesztési politika kidolgozása és érvényesítése képzett szakembereket igényel. A gyakorlati specialistákon kívül az európai regionális folyamatokat elemezni, a tapasztalatokat hazai viszonyainkra alkalmazni képes, a hazai gazdaság és társadalom különbözõ térbeli együttesei magatartásának feltárására és viselkedési formáinak megváltoztatására alkalmas, széleskörû ismeretekkel rendelkezõ tudományos kutatók foglalkoztatására is szükség lesz.

Célkitűzések

A romániai magyar akadémiai közösség egyik sajátos problémája, hogy a tudományterületek túlzott szétaprózottsága miatt, a kölcsönhatások ismeretének, valamint egy adott probléma megoldásának, a különbözõ megközelítési módok, szemléletek szintézisének hiányában a kutatások eredményeként nem kapunk olyan választ, amely a felmerülõ problémákra a jelenlegi ismereteinknek megfelelõ teljes értékû feleletet adna. Ezért a munkacsoport egyik alapvetõ célja a térrel, a társadalom térbeliségével és regionális dimenzójával foglalkozó társadalomtudományok közös alapfogalmait, elméleteit és módszereit egységes rendszerbe foglaló, önálló regionális tanulmányok intézményi alapjainak megteremtése Romániában is.

Több szakterület összefogásával olyan képzés és tudományos kutatás alapjait kívánjuk megteremteni a Babeº-Bolyai Tudományegyetemen, amely a regionális problémákat komplexen képes kezelni. További alapvetõ cél olyan hosszú távú kutatási programok kidolgozása, amelyek alkalmasak arra, hogy a BBTE hallgatói ezekhez kapcsolódjanak és – csoportos kutatás módszertanában is jártasságot szerezve – önálló részterületeket dolgozzanak ki.

A munkacsoport mûködésének technikai-infrastrukturális feltételei kedvezõek. A BBTE és a magyar tagozat háttérintézményeinek szakkönyvtárai a regionális tanulmányok hazai irodalmának teljes, külföldi irodalmának széles spektrumát kínálja. Ideiglenesen a munkacsoport jogi személyiség nélkül, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet keretében helyezkedik el, addíg amíg az önálló intézményesülés egyéb feltételei is kialakulnak.

A munkacsoport a 2005-2006-os tanévvel kezdõdoen önálló szakkollégiumot indít, amely multidiszciplináris és komplex jellegû lesz. Mivel alapképzési programjaink nincsenek összehangolva, hiányzanak a megalapozó ismeretek. Ezek pótolhatóak a tervezett szakkollégiumi program keretében, amely 10-12 diákkal indulna, a következõ szakterületekrõl: közgazdaságtan, földrajz, politológia, közigazgatás, szociológia, jog és néprajz. Nyilván az alapképzést biztosító csomag mellett mûködnének a szakkolégiumokra jellemzõ tevékenységek is.

A munkacsoport alapító tagjai (2005. április 29.):

Benedek József, egyetemi tanár, földrajz
Vincze Mária, egyetemi tanár, közgazdaságtan
Imecs Zoltán, adjunktus, földrajz
Bakk Miklós, adjunktus, politológia
Veres Valér, adjunktus, demográfia
Nagy Egon, adjunktus, földrajz
Veress Emõd, adjunktus, közigazgatási jog
Horváth Réka, adjunktus, közgazdaságtan
Horváth Alpár, tanársegéd, földrajz
Bartos-Elekes Zsombor, tanársegéd, térképész
Bagoly Péter, doktorandus, földrajz
Kerekes Kinga, doktorandus, közgazdaságtan
Berekméri Mária, magiszteri hallgató, földrajz
Kurkó Ibolya, magiszteri hallgató, földrajz

Leave a Reply