Oktatáskutató munkacsoport

Oktatáskutató munkacsoport

A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Oktatáskutató Munkacsoportja. 2005. április 14-én alakult.

Fő céljainak a következőket jelölte meg:
§ A Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatain és a háttérintézményekben folyó, az oktatáshoz kapcsolódó kutatások, elemzések bemutatása, megvitatása és szélesebb érdeklődők köréhez való eljuttatása;
§ A BBTE Bolognai rendszerre való áttérésének szakmai-tudományos nyomonkövetése, javaslatok kidolgozása a felmerülő problémákra; A tanárképzés Bolognai struktúrára való átalakításával járó problémák vizsgálata;
§ A minőségvizsgálat és az értékelés folyamatába való bekapcsolódás a magyar nyelvű felsőoktatás sajátos szempontjainak érvényesítésével;
§ A BBTE oktatói minőségvizsgálati és oktatáskutatási irodáival való együttműködés; A végzős hallgatók munkaerőpiaci érvényesülésének nyomonkövetése, értékelése;
§ Az erdélyi magyar nyelvű oktatás helyzetének vizsgálata;
§ Az oktatási helyzet demográfiai hátterének nyomonkövetése;
§ Oktatásra vonatkozó statisztikák begyűjtése, feldolgozása és felhasználói szempontok szerinti rendszerezése;
§ Az oktatási esélyegyenlőtlenségek feltárása és javaslatok megfogalmazása;
§ Szakmai-tudományos együttműködés koordinálás a magyarországi és a román oktatáskutató műhelyekkel;
§ Szakértői háttér biztosítása a központi közigazgatás számára a felsőoktatás és kutatásszervezés területén, különös tekintettel a magyar nyelvű oktatásra;
§ Szakmai kapcsolat kiépítése a budapesti Felsőoktatási Kutatóintézettel;

A munkacsoport tagjai:

  • Constantinescu Krisztina, tanügyi referens, OMDSZ
  • Csata Zsombor, egyetemi tanársegéd, a munkacsoport kutatója
  • Dániel Botond, szociológus
  • Fóris Ferenczi Rita, egyetemi docens, dékánhelyettes
  • Gergely Erzsébet, oktatási tanácsos, doktorandus
  • Horváth István, egyetemi docens
  • Kovács Zoltán, egyetemi tanár
  • Magyari Tivadar, egyetemi docens, rektorhelyettes
  • Szabó Júlia, szociológus
  • Veres Valér, egyetemi docens, a munkacsoport vezetője

Felmérések:

§ BBTE végzettjeinek munkaerőpiaci elhelyezkedése – 2005-2010
Kutatásunk célja a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen végzettek munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata egy évvel a diplomázás után. A kutatás kérdőívekkel történik, melyet egyetemünk végzettjei az oklevél felvételekor töltenek ki. A munkába állás körülményei mellett megvizsgáljuk az egyetemi oktatással kapcsolatos vélekedéseiket, melyek minőségbiztosítási szempontból hasznos visszajelzéseket jelentenek az egyetemi menedzsment számára. Egy tágabb oktatásszociológiai kontextusban az empirikus adatok fényében ugyanakkor lehetőségünk nyílik következtetéseket megfogalmazni a felsőoktatási reformok pályaorientációs hatékonyságával kapcsolatban is.
A tavalyi évben kísérleti jelleggel, hasonló témában panel jellegű online kutatást végeztünk a Szociológia Tanszék végzőseiről. Ez a módszer lehetőséget teremt a karrierpálya során bekövetkezett fordulatok, változások nyomon követésére is. A kutatást rendszeresen meg kívánjuk ismételni és a KMEI tagszervezetei révén kiterjeszteni más szakok, karok végzőseire is.
§ A tanárképzés helyzete és a tanári karrierpályával kapcsolatos percepciók a BBTE diákjai körében
A 2009 szeptemberében indult kutatás során – a Szociológia Tanszék néhány diplomázó diákjaival közösen – azt vizsgáljuk, hogy hogyan változik a diákok pedagógus-pályával, a pedagógusi hivatással kapcsolatos véleménye. A kérdőívben rákérdezünk a tanárképzés minőségére vonatkozó értékelésekre, az ezzel kapcsolatos elvárásokra, a tanári pálya választásának motivációs hátterére, a tanárkodás társadalmi megítélésének percepciójára. Ezeket a kérdésköröket – a mélyebb megértés végett – fókuszcsoportos és egyéni interjúk révén tovább árnyaljuk. Ezen felül a statisztikai kimutatások másodelemzése révén lehetőségünk nyílik diakronikusan megvizsgálni, hogy hogyan változott a tanárképző-modulra jelentkezők száma és összetétele (elsősorban társadalmi háttér és iskolai teljesítmény szerint), amelyek mentén fontos előrejelzéseket fogalmazhatunk meg az erdélyi magyar pedagógus-társadalom, általában pedig az erdélyi magyar intézményes oktatás jövőjére nézve.
§ Helyzetkép az erdélyi fejlesztési régiók oktatási helyzetéről 2007-2010
Ennek a programnak a keretében az egyes fejlesztési régiók oktatási helyzetéről készítettünk monografikus jellegű bemutatókat, amelyek az MTA Regionális Kutatások Központja koordinálása alatt az alábbi kötetekben jelentek meg:
– Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és a Bánság. Budapest-Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg-Campus Kiadó, 2009. 582 p. (A Kárpát-medece régiói; 9.)
– Horváth Gyula (szerk.): Északnyugat-Erdély Budapest-Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg-Campus Kiadó, 2006. 584 p. (A Kárpát-medece régiói; 4.)
Jelenleg egy hasonló műfajban íródó „Románia” kötet oktatás-fejezetének a szerkesztése zajlik.
§ Iskolások középiskola-választása Erdélyben 2009-2010
Kutatásunk célja a középiskolai intézményi hálózat szerkezetének egy kiterjedtebb, statisztikai vizsgálata, melynek során elsősorban a középfokú oktatásba belépőkre figyelünk. Itt azoknak az adatoknak az elemzésére kerül sor, amelyek az általános iskolából a középiskolába való átlépés bejutási eredményeire vonatkoznak. Az Román Oktatási Minisztérium honlapján elérhető adatbázis[1] a 2001-2009-es időszakra vonatkozóan adatokat tartalmaz minden romániai általános iskolát végzett tanuló képességvizsgán elért eredményéről, az általános iskolájának nevéről és helységéről, középiskolájának nevéről és helységéről, a diák bejutási átlagáról, a választott osztály profiljáról. Az elemzés során a középiskolák rekrutációs bázisának és reputációjának regionális szintű evolúcióját kívánjuk megvizsgálni, különös hangsúllyal a nemzetiségi alapú változásokra. A vizsgálat eredményei ugyanakkor primér információforrásként szolgálnak arra nézve is, hogy a személyi alapú oktatástámogatási rendszerre való áttérés milyen hatással van a magyar nyelvű továbbtanulási gyakorlatra a középiskolába történő belépéskor.
§ Végzős egyetemi hallgatók továbbtanulási percepciója – 2008
A felmérés az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ), illetve a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének (RODOSZ) együttműködésével zajlott. A romániai felsőoktatásban (alapképzésben), 2008-ban végzett magyar diákok továbbtanulási hajlandóságát vizsgáltuk. Egyedülálló lehetőség volt abból a szempontból, hogy az a sajátos helyzet állt fenn, amikor a megszokottnál kétszer több diák végzett, ez volt az az év Romániában, amikor első ízben végeztek, akik a bolognai rendszerben kezdték el az egyetemet, együtt azokkal a diákokkal, akik még az ezt megelőző négyéves rendszerben kezdték el tanulmányaikat.
A kutatási módszer a hagyományos szociológiai felmérésektől eltérő: nem papír­alapú „face-to-face” lekérdezés, hanem új, online – internetes – kérdőívvel történő lekérdezés.
§ Iskolaválasztás az óvodások, IV. illetve VIII. osztályosok körében – 2009
A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Oktatáskutató Munkacsoportja szervezésében került sor a felmérésre, melynek keretében a Kolozs megyei végzős iskolások és óvodások szüleit kérdeztük gyerekeik továbbtanulási szándékairól.
A kutatás célja az volt, hogy felmérjük, milyen nehézségekkel kerülnek szembe a szülők és a gyermekek, amikor a továbbtanulásról kell dönteniük, másrészt alátámasztja a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervét a magyar tannyelvű osztályok tekintetében a következő tanévre / tanévekre.
§ Magiszteri hallgatói tapasztalatok, vélemények – 2010
A felmérés a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége és (RODOSZ) az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ), együttműködésében zajlik. A felmérés célja, hogy pontos képet kapjunk a felsőoktatás sajátos helyzetéről, problémáiról, illetve a munkaerőpiacon való elhelyezkedés nehézségeiről.
Kérdőíves adatfelvétel során kolozsvári magiszteri hallgatókat kérdezünk meg, rétegzett, véletlenszerű mintavételi eljárást alkalmaztuk, majd ezt fókuszcsoportos interjúval egészítjük ki.
Szakértői háttér biztosítása
§ Oktatási törvénytervezet felsőoktatási fejezetének kisebbségi nyelvű oktatásra vonatkozó álláspont, módosító javaslatok
http://itthon.transindex.ro/?cikk=11703

Konferenciák, értekezletek, könyvbemutatók
§ Oktatási konferencia – 2005
§ Oktatási kerekasztal a KMEI Nyilt Napon

[1] www.admitere.edu.ro

Leave a Reply